dijous, 14 de juliol del 2011

JORNADES SOBRE L'ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ MUNICIPAL

Al llarg de dimecres 13 i dijous 14 de juliol s'han celebrat a la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona les Jornades sobre l'organització i la Gestió municipal organitzades per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Les jornades anaven adreçades a nous regidors i alcaldes que es volguessin formar en aquest àmbit. De l'Ajuntament de Vallmoll hi ha assistit el regidor Raül Santó i Llort.

Inauguració de les jornades

- Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat
- Montserrat de Vehí, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
- Joan Cañada, director general d'Administració Local

Urbanisme i territori
- Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Les llicències urbanístiques
- Habitatge
- Intervenció municipal en matèria de medi ambient
- Mobilitat
- Responsabilitat patrimonial dels ajuntaments

Organització i funcionament dels ens locals
- Drets i deures dels electes locals: sistema d'incompatibilitat, règim de dedicació i drets laborals i drets de participació en l'activitat municipal 
- Organització de l'ajuntament. Òrgans col·legiats
- Competències municipals
- Ordenances i reglaments
- Relacions institucionals
- Generalitat: Direcció General d'Administració Local i Serveis Territorials

Contractes i serveis públics
- Tipus de contractes
- Punts clau de la Llei de contractes del sector públic
- Assegurances


Recursos humans
- La planificació dels recursos humans, la plantilla i la RLT. La previsió de costos.
- Selecció i provisió de llocs
- Classes de personal: especial referència als funcionaris d'habilitació estatal i la Policia local
- Condicions de treball i conceptes retributius
- Seguretat laboral
- Negociació col·lectiva


Hisendes locals i pressupostos
- Pressupost local: ingressos, despeses, endeutament i dèficit
- Principals recursos : 
a) Els impostos municipals 
b) Taxes, preus públics i contribucions especials. La importància del cadastre
c) Les transferències de l'Estat i de la Generalitat
d) Les subvencions
e) Els béns municipals
- Ordenances fiscals
- El quadre de comandament
- Òrgans de control interns i externs, requeriments de presentació de comptes i conseqüències
- Algunes idees per reduir el nivell de despesa en la prestació de serveis: la mancomunació de serveis i inversions

Cloenda de les jornades
Joaquim Nin, delegat del Govern a Tarragona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada