divendres, 4 de maig de 2018

EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VALLMOLL: “UN 2018 SOCIAL I COMPROMÈS”El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor de l’equip de Govern va aprovar el pressupost per a 2018, l’import del qual és de 3.129.776,00 euros.

A nivell d’ingressos és de destacar que, un any més, no ha calgut augmentar els tipus impositius de cap de les taxes i impostos municipals (IBI, aigua, vehicles, plusvàlua, construccions...). De fet, i en relació a l’ IBI urbà (contribució) tot i que es preveu un augment de la recaptació respecte a allò pressupostat l’any 2017, bàsicament per les regularitzacions dutes a terme pel Cadastre i per  les noves altes, el percentatge que aplica l’Ajuntament roman inalterable des de l’any  2015, en què va baixar  del 0,93 % a 0,845%. 

Convé destacar igualment la nul·la repercussió de l’IBI rústic, atès que via subvenció es procedeix al seu retorn a tot aquell veí que ho sol·liciti sempre que  mantingui les terres cultivades.
Tampoc podem oblidar que un altre any no es posa al cobrament la taxa per recollida d’escombraries, la qual suposaria una repercussió d’uns 150,00 euros per habitatge/any si ho comparem amb les localitats veïnes.

L’aposta municipal per l’activitat industria , ara ja consolidada, suposa que una bona part dels ingressos municipals provingui de la imposició que les grans indústries deixen a Vallmoll (impost d’activitats econòmiques, vehicles, IBI industrial, taxes urbanístiques...). 

En relació a les despeses, i en la seva vessant més social, es preveu la contractació de treballadors temporals en règim de Promoció Social (18.077,80 euros) i en col·laboració social, així com l’augment de la partida destinada a Serveis Socials.  En relació a la subvenció per compra de llibres de l’escola, s’ha augmentat un 10% respecte el pressupost de 2017, amb la voluntat d’esdevindre una  partida fixa en el temps i revisable a l’alça. Es contempla igualment tot un seguit de subvencions a entitats i associacions del municipi (esportives, culturals, d’educació...)  amb la finalitat que puguin dur a terme la seva tasca associativa amb les màximes facilitats.

El pressupost destina un 20,83% a inversions. Dintre de les quals destaquen les següents:
·      Reurbanització dels carrers del nucli antic (fase III), 117.662,63 euros. Es farà efectiu l’arranjament dels següents carrers: Sant Magí, Dr. Riu, travessera de Sant Magí  i Ponent.  Cal destacar que l’import no es repercuteix als veïns.

·      Una altra inversió a destacar és la construcció de la nova deixalleria, amb un import de 117.662,63 euros, amb la qual es podrà  dur a terme un correcte tractament dels residus de la zona sense haver de desplaçar-nos, i reforça el compromís municipal amb el medi ambient.

·      Arranjament de camins, 20.000 euros.

·      Per finalitzar i adequar els exteriors de la piscina i el seu bar, 76.000 euros.

·      Per adequar el parc infantil de la Plaça del Sindicat, 8.000 euros.

Pel que fa al deute de l’Ajuntament,  fa més de 15 anys que no es demana cap préstec.  A finals de 2017, l’import que l’Ajuntament devia als bancs era de 287.310,77 euros, i a finals de 2018 serà de 237.010,77 euros.  Això ens situarà en una ràtio d’endeutament inferior al 10% dels recursos corrents municipals (més de cent punts per sota del màxim, que és  el 110 %), dada més que positiva i que fa pensar en la possibilitat de deixar aviat el nostre Ajuntament sense deutes.

L’alcalde, Josep Lluís Cusidó i Prats

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada