dijous, 10 de novembre de 2011

CÀNON SOCIAL DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

La Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua ens transmeten aquesta informació per fer-la extensiva a tots els ciutadans a qui pugui interessar:

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
El CÀNON SOCIAL
La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, crea un nou tipus de gravamen, l’anomenat cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

En què consisteix el CÀNON SOCIAL?
Es manté el tipus impositiu del primer tram del cànon de l'aigua al valor vigent l’1 de gener de 2010. L’aplicació s’inicia als consum produïts a partir d’1 d’octubre de 2011.
S’aplicarà només en aquelles factures del domicili habitual que no superin el primer tram del cànon de l'aigua: 27 m3 trimestrals amb caràcter general.

Qui en pot gaudir?
Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua i només ho poden per l’habitatge on es troben empadronats, que es trobin en les següents situacions:
- Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua amb edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació,incapacitat permanent o viduïtat.
- Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Quina documentació s’ha d’aportar?
1. Documentació comuna:
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del titular de la pòlissa.
Certificat de convivència emès per l’ajuntament on apareguin la totalitat dels membres que conviuen a l’habitatge pel qual se sol·licita el cànon social.
Fotocòpia de la darrera factura de l’aigua de l’habitatge pel qual se sol·licita el cànon social.
Formulari de sol·licitud d’aplicació del tipus social del cànon de l’aigua que correspongui, complimentat.
2. Documentació addicional:
PENSIONISTES:
- Certificat emès per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Socialdel Ministeri de Treball i Immigració, acreditant ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
ATURATS:
- Model de declaració responsable amb inclusió de la relació de convivents aturats (al revers de la sol·licitud).
- Fotocòpia del llibre de família o documentació similar (en el cas de famílies de dos o més membres)

Impactes per als abonats
• L'estalvi potencial per abonat atribuïble a aquesta mesura, és variable en funció del consum d’aigua i pot oscil·lar entre 3 i 4 € a l’any

Impacte per l’ACA
• L’import global de les bonificacions corresponents al tipus social és incert, ja que depèn del nombre de persones que ho sol·licitin i del consum que realitzin, però el nombre total de persones afectades són aproximadament 400.000 i pot representar un màxim de 700.000 €

On ens poden informar?
- Trucant al 012: Atenció ciutadana
- A l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits)
- A les oficines de l’ACA:
Rambla Nova, 50 – 43004 Tarragona
www.gencat.cat/aca

Com i on podem presentar la sol·licitud i la documentació adjunta ?
• Enviant-la per correu a l’ACA :
C/ Provença 204-208
08036 Barcelona
• Presencialment, a les oficines de l’ACA a Tarragona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada