dilluns, 5 de setembre del 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

La liquidació del pressupost de 2015 de l’Ajuntament de Vallmoll ha posat de manifest un romanent de tresoreria positiu de 2.900.000 euros, dels quals aproximadament 700.000 euros són per a despeses generals a realitzar durant 2016. La resta del superàvit es correspon a inversions ja compromeses l’exercici anterior i que no es van executar durant l’exercici 2015, essent la més important les obres de finalització del Castell, que puja 740.000’00 euros i que es materialitzarà aquest any 2016.
La liquidació de l’exercici posa de manifest també que l’Ajuntament de Vallmoll compleix amb les tres normes imposades per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així, el percentatge d’endeutament és del 17% sobre els seus recursos ordinaris, mentre que el màxim legal és del 110%. Això és fruit de no haver demanat cap crèdit a les entitats bancàries en els darrers 15 anys, la qual cosa fa que any rere any el deute disminueixi. L’Ajuntament compleix també sobradament l’objectiu d’estabilitat pressupostària, atès que de la liquidació es desprèn una capacitat d’estalvi de 786.000 euros durant 2015, complint igualment amb la regla de la despesa, que, a grans trets, prohibeix que la despesa a les Administracions creixi per sobre de la taxa de referència de creixement del PIB.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada